پژوهشکده انساب کوثر

تحت نظر حجت الاسلام و المسلمین سید احمد حجازی

پژوهشکده انساب کوثر

تحت نظر حجت الاسلام و المسلمین سید احمد حجازی

پژوهشکده انساب کوثر

تنظیم شجره نامه سادات
02133702806

بایگانی

آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی بن سید محمد حسین بن سید محمد علی بن محمد الکبیر بن سید شرف الدین ابراهیم بن سید زین العابدین بن سید نورالدین بن سید عز الدین علی بن سید محمد بن سید حسین بن سید علی بن سید محمد بن سید تاج الدین بن سید شمس الدین محمد بن جلال الدین بن سید عبدالله بن سید احمد بن سید حمزه بن سید سعد الله بن سید حمزه  بن سید ابی السادات محمد بن سید ابی عبدالله محمد بن علی بن سید  ابی الحسن محمد بن سید ابی الحسن شیخ الطالبین عبدالله بن سید ابی طاهر  بن سید ابی محمد محدث بن سید حسین القطیعی بن ابی سبحه السید موسی بن سید ابراهیم الاصغر بن الامام موسی کاطم علیه السلام